Arheološko nalazište „Mihaljevačka šuma”

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „MIHALJEVAČKA ŠUMA”

Tragovi Rima u Sremu

Arheološko nalazište „Mihaljevačka šuma” se nalazi kod Čortanovaca, na lokalitetu Prisjanice, na kome se nalaze ostaci velikog rimskog utvrđenja. Lokalitet je 1991. godine kategorisan kao lokalitet od velikog značaja.

Sondažna iskopavanja vršena su 1960. godine, prilikom kojih je istražena jugoistočna kružna kula prečnika 12m, debljine zidova 1,2 m, visoka oko tri metra, građena od kamena, sa međuredovima od opeka. Kula je konzervirana, ali su ostaci, zarasli u šumu, danas slabo uočljivi. U potpunosti je istražen deo južnog zida sa ulaznom kapijom gde su se nalazile dve polukule. Celo utvrđenje sa delovima puta i groblja obrušilo se prilikom klizanja terena iznad Dunava, u dužini oko pet kilometara i širine oko jedan kilometar.

Nekada je tu postojalo kameno utvrđenje Kastra Herkulis, najveće na ovom delu dunavskog limesa, koje je štitilo širi potez od Petrovaradina do Akuminkuma – Slankamena, i dalje do Surduka. Ovde je Herkulova vojska čuvala utvrđenje od raznih hordi sa severa Evrope Sudeći po novčićima koji su tu pronađeni, utvrđenje je izgrađeno najverovatnije krajem 3. ili početkom 4. veka. Pred kraj 4. veka uništili su ga varvari. Kroz šumu su danas postavljeni putokazi pa turisti mogu posetiti ostatke zidina.

U široj okolini, prema naselju Čortanovci, pronađeni su i rimska nekropola, ostaci vile, srednjovekovno naselje i nekropola.

Život je na ovom mestu delimično obnovljen tokom srednjeg veka, kada je formirano manje naselje sa pripadajućim grobljem, a nađene su i radionica keramike i dve ostave novca.