Rimsko utvrđenje na lokalitetu „Prosjenice”

RIMSKO UTVRĐENJE NA LOKALITETU „PROSJENICE“

Ostaci Limesa

Utvrđenje se nalazi na udaljenosti od oko 250 metara od desne obale Dunava, severno od železničke pruge Beograd – Novi Sad. Prilikom arheoloških istraživanja koja su izvedena 1956, i 1961-1962. godine otkriven je samo jugoistočni ugao utvrđenja sa kružnom kulom prečnika 13 m i odbrambenim zidovima širine 1,20 m koji se pružaju prema severu i zapadu, očuvane visine oko tri metra. Plan utvrđenja nije u celini poznat. Pokretni arheološki materijal ukazuje da je utvrđenje podignuto na prelazu 3. i 4. veka i da se nalazilo u sklopu dunavskog Limesa.

Danas je na lokalitetu Prosjanice moguće videti kružni zid jugoistočne kule prečnika preko deset metara, visok nešto preko metar i zidove glavnog bedema, široke skoro dva metra koji idu od kule prema zapadu-severozapadu. Istraživanjima je utvrđeno da se deo utvrđenja nalazi u koritu Dunava – dve kule i severni bedem.

Trasa nove železničke pruge koja se gradi neposredno pored Rimskog utvrđenja, otkrila je dva groblja i stambeni deo naselja. Osim vojnika pronađeni su skeleti žena i dece. Prema dosadašnjim istraživanjima dva groblja su smeštena sa dve strane utvrđenja i udaljena su nekoliko stotina metara. Radi se o periodu između 3. i 4. veka nove ere kada je i postojalo Rimsko utvrđenje u kojem je vojska branila rimsku granicu od napada koji su u to vreme bili učestali.

Sa druge strane utvrđenja otkriveni su delovi vodovoda, koji je sa nekog izvora sprovodio vodu do utvrđenja.

Od 2017. godine sva rimska granična utvrđenja na Dunavu nalaze se na Uneskovoj preliminarnoj listi svetske kulturne baštine.

Lokalitet je stavljen pod zaštitu Rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture 1962. godine.