Rimokatolička crkva Svetog Mihaila

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG MIHAILA

Spomenik kulture velikog značaja

Rimokatolička crkva u Novom Slankamenu, posvećena Svetom Mihailu, podignuta je 1862. godine i predstavlja spomenik kulture od velikog značaja.

Rimokatolička crkva je sagrađena kao jednobrodna građevina sa apsidom na zapadnoj, zvonikom na istočnoj i sakristijom na južnoj strani budući da orijentacija katoličkih crkava nije usmerena u pravcu istok-zapad. Fasade su jednostavno raščlanjene soklom, pilastrima i profilisanim krovnim vencem. Nad ulaznim portalom istočne fasade nalazi se prozor, dok se zvonik završava tipičnom kulicom piramidalnog oblika.

U unutrašnjosti crkve skulpturalno su ukrašeni samo oltari: centralni i dva bočna, uglavnom dekorativnim floralnim motivima. Na glavnom oltaru je slika „Sv. Mihailo ubija satanu”, koju je naslikao Novosađanin Nitzkelety Imre 1868. godine. Na levom i desnom bočnom oltaru su dve slike nepoznatog autora iz druge polovine 19. veka. Zidne slike, mahom na svodovima oltara i naosa, naslikao je zagrebački majstor Marko Antonini 1899. godine.