Crkva Svetog Save

CRKVA SVETOG SAVE

U slavu srpskog prosvetitelja

Srpska pravoslavna crkva Svetog Save u Maradiku, na padinama Fruške gore, podignuta je u drugoj polovini 18. veka i kao zaštićeno nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture od velikog značaja. Crkva posvećena Svetom Savi, podignuta je kao jednobrodna građevina petostrane apside, a zvonik joj je dozidan sredinom 19. veka. Sačuvan je ugovor koji je crkvena opština sklopila sa zidarskim majstorom Urošem Subotićem za izgradnju novog crkvenog zvonika.

Ikonostas baroknih i rokoko formi rezbaren je u drugoj polovini 18. veka. Ikone je izradio Jakov Orfelin, poznati karlovački slikar, koji je posao okončao 1776. godine, sudeći prema zapisu na ikoni Vaskrsenja. Zapadnoevropska barokna shvatanja do tada su bila prisutna jedino u srpskoj grafici, a Jakov Orfelin je prvi slikar koji je u domaću sredinu preneo saznanja stečena na bečkoj Akademiji.

Jakov Orfelin, rođen sredinom 18. veka, bio je ikonopisac, srpski barokni slikar i sinovac čuvenog srpskog prosvetitelja i pesnika Zaharija Orfelina. Školovao ga je stric Zaharije i 1766. godine upisao se na bečku bakrorezačku akademiju Jakoba Šmucera.

Na arhijerejskom prestolu nalazi se ikona Hrista, a nekoliko pokretnih ikona i slika pripisuju se Teodoru Kračunu, drugom značajnom predstavniku srpskog baroka bečke provenijencije.

Konzervatorsko-restauratorski radovi obavljeni su na crkvi 1980, a na slikarstvu 1982. godine.